سازمان مرکزی دانشگاه آزاد
دفتر مقام معظم رهبری
مرکز آزمون دانشگاه آزاد
دفتر استخدام و تامین هیت علمی
معاونت هماهنگی دانشگاه آزاد استان گیلان
دبیرخانه منطقه 17 دانشگاه آزاد